BLOG

ธุรกิจ-คู่ค้า

ธุรกิจ-คู่ค้า

Chouvanit

31.01.2018

การทำธุรกิจปัจจุบันจะบอกว่าง่ายก็ง่าย จะบอกว่ายากก็ยาก ความง่ายเกิดจากการหาข้อมูลเพื่อที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ได้ไม่ยากเลยจากโลกอินเตอร์เน็ท ต่างจากเมื่อก่อนมากกว่าจะติดต่อสื่อสารหาข้อมูลเปรียบทียบใช้เวลานานกว่าจะติดต่อกันได้ ความยากก็คือ ไม่รู้ว่าใครตัวจริงเพราะโลกอินเตอร์เน็ท แม้กระทั้งหน้าตา หุ่น สีผิว ยังเปลี่ยนแปลงกันได้ น่ากลัวมากๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไร ในโลกปัจจุบันด้วยความที่เรามีเครื่องมือในการทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น แต่อย่าลืมของสำคัญที่เราควรจะมีติดตัวไว้ คือ ความรอบคอบ…………….สวัสดี

BACK

RECENT NEWS