CAREERS

โปรแกรมเมอร์

Full Time
45,000

โปรแกรมเมอร์ ก็คือ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถสร้าง พัฒนา และแก้ไขปัญหา รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้โปรแกรม หรือ Application ต่างๆ เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยทำงานผ่านการเขียน Code ด้วยภาษาเฉพาะที่เรียกกันในวงการว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างเช่น PHP,  ASP.NET, Java, C, C++ และ อีกมากมาย

Apply Form